DEEL I.

NAAM, DOELSTELLINGEN, STRUCTUUR EN LIDMAATSCHAP

HOOFDSTUK 1. NAAM EN DOELSTELLINGEN

Artikel 1

 • 1. De politieke partij draagt heden de naam “Pro-Actief Belgium”, afgekort: PAB.
 • 1.2 De vereniging heeft haar zetel in het Vlaams gewest. De maatschappelijke zetel bevind zich op de Stormvogelstraat 46 te 8400 Oostende.
 • 2. Pro-Actief Belgium stelt zich tot doel met alle democratische middelen en zonder enige vorm van discriminatie de Belgische, Onafhankelijke en democratische beginselen en doelstellingen, zoals verwoord in de Beginselverklaring, te verwezenlijken.
 • 3. De partij ideologische lijn wordt beschreven in de Beginselverklaring van Pro-Actief Belgium.

HOOFDSTUK 2. STRUCTUUR van Pro-Actief BELGIUM

Artikel 2

 • 1. De statuten van Pro-Actief Belgium omschrijven de grondregels waarop de organisatie van Pro-Actief Belgium als politieke partij gebaseerd is. Deze grondregels worden bepaald door het ledencongres, dat het hoogste orgaan van de partij is. In het reglement wordt omschreven hoe deze grondregels worden ingevuld en uitgevoerd. Het reglement wordt in zijn eerste versie goedgekeurd door het congres en kan vervolgens aangevuld en gewijzigd worden door middel van goedkeuring in zowel het partijbestuur als de partijraad, voor zover deze wijziging niet in strijd is met de statuten.
 • 2. Het partijbestuur en de partijvoorzitter worden rechtstreeks verkozen door de leden. Zij staan in voor de dagelijkse politieke en organisatorische leiding van de partij. De partijraad is een reflectieorgaan van Pro-Actief Belgium en moet een weerspiegeling zijn van de partij en haar structuren.
 • 3. De lokale afdeling staat in voor de werking op gemeentelijk niveau. Een aantal afdelingen vormen samen een regio waarvan het bestuur rechtstreeks verkozen wordt. De regiobesturen van één kieskring vormen samen een provinciaal bestuur. De regiobesturen worden voor de provincieraadsverkiezingen opgesplitst in kiesdistricten.
 • 4. Elke functie binnen en elke activiteit van Pro-Actief Belgium zal fysiek, visueel, auditief en mentaal toegankelijk worden gemaakt voor personen met een handicap.

HOOFDSTUK 3. HET LIDMAATSCHAP

Artikel 3

 • 1. Is lid van Pro-Actief Belgium, de natuurlijke persoon die ten minste 16 jaar oud is, zich akkoord verklaart met de Beginselverklaring en door betaling van de lidmaatschapsbijdrage titularis is van de partijlidkaart.
 • 2. Een burger kan zich als lid aanmelden bij de Pro-Actief Belgium-organen op het gemeentelijke of het nationale niveau. Hij of zij wordt door de bevoegde ledenverantwoordelijke onmiddellijk ingeschreven. Hij of zij verwerft zijn of haar rechten vanaf 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober, namelijk de eerstvolgende datum nadat zijn of haar lidmaatschap in het ledenbestand werd geregistreerd.
 • 3. Leden op het nationale niveau hebben geen actief en passief stemrecht in een afdeling. Zij kunnen echter te allen tijde een hoofdafdeling kiezen. Hij of zij verwerft zijn of haar lokale rechten vanaf 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober, namelijk de eerstvolgende datum nadat zijn of haar hoofdafdeling in het ledenbestand werd geregistreerd.
 • 4. Een lid kan bij meer dan één gemeentelijke afdeling aansluiten, maar hij of zij kan zijn of haar rechten als lid alleen uitoefenen in de hoofdafdeling.
 • 5. Een lid van Pro-Actief Belgium kan in principe geen lid zijn van een andere politieke partij. Een Pro-Actief Belgium-lid kan tegelijkertijd lid zijn van elke andere politieke partij die lid is van de ELDR.
 • 6. Het lidmaatschap wordt geacht niet te zijn onderbroken indien het vóór 1 oktober van het volgende kalenderjaar wordt hernieuwd.
 • 7. Het reglement bepaalt de minimale en de maximale lidmaatschapsbijdrage. Hierbij kan rekening gehouden worden met een aantal criteria. Het reglement kan ook andere vormen van lidmaatschap waaraan geen actief of passief stemrecht verbonden is, toelaten.
 • 7.1. Er wordt een bijdrage gevraagd aan alle leden naar gelang de keuze van de mogelijke formule. De bijdrage formule bestande uit:

Steunend lid tarief: 12,-€ , VIP-Leden 55,-€,  VIP-SPONSOR  Tarief: 136,-€ (UITSLUITENDE voor BEDRIJVEN en KMO’s)

 • 8. Het reglement legt de bijzondere voorwaarden vast waaronder leden van het jongerennetwerk, het vrouwennetwerk, het seniorennetwerk of andere netwerken die erkend zijn door het partijbestuur, lid kunnen worden van Pro-Actief Belgium.
 • 9. In het reglement wordt onder meer vastgelegd hoe leden worden ingeschreven, hoe de lokale lidmaatschapsbijdrage bepaald wordt, hoe leden van afdeling kunnen veranderen, hoe het lidmaatschap wordt opgezegd en geweigerd en hoe het begrip hoofdafdeling wordt omschreven.

DEEL II. DE LOKALE PARTIJORGANEN

HOOFDSTUK 4. HET LOKALE NIVEAU

Artikel 4 – Het lokale niveau

 • 1. In elke gemeente bestaat één en niet méér dan één lokale afdeling.
 • 2. Indien in een stad districtsraden bestaan, legt het reglement de bijzondere partijstructuren in deze stad vast.
 • 3. Het bestuur van een lokale afdeling kan één of meer onderafdelingen oprichten of erkennen.
 • 4. Afdelingsbesturen kunnen samenwerkingsverbanden opzetten met één of meer andere besturen zonder dat dit kan leiden tot een nieuw bestuursniveau.
 • 5. Het reglement bepaalt de wijze waarop de afdelingsbesturen en de onderafdelingen voorgezeten worden en hoe de afdelingsbesturen en de onderafdelingen werken.

HOOFDSTUK 5 . Het lokale congres

Artikel 5

 • 1. Het lokale congres is samengesteld uit de stemgerechtigde leden van de afdeling.
 • 2. Het lokale congres bepaalt het programma en de gedragslijn van Pro-Actief Belgium in de afdeling.
 • 3. Het lokale congres bekrachtigt met meerderheid van stemmen van de congresdeelnemers de deelname aan en het ontslag uit een gemeentelijke bestuursmeerderheid.
 • 4. Het lokale congres heeft alle bevoegdheden die niet aan een ander lokaal partijorgaan zijn toebedeeld.
 • 5. Het reglement bepaalt de wijze waarop het lokale congres wordt samengeroepen en legt de manier van werken vast.

HOOFDSTUK 6. De gemeentelijke fracties

Artikel 6

 • 1. De gemeenteraadsfractie bestaat uit alle in dezelfde gemeenteraad zetelende Pro-Actief Belgium-mandatarissen. De OCMW-raadsfractie bestaat uit alle in dezelfde OCMW-raad zetelende Pro-Actief Belgium-mandatarissen. De districtsraadsfractie bestaat uit alle in dezelfde districtsraad zetelende Pro-Actief Belgium-mandatarissen. De fracties kunnen beslissen om gezamenlijk te vergaderen.
 • 2. De fractievoorzitter zit de fractie voor. De fractie bepaalt in samenspraak met het afdelingsbestuur en in overeenstemming met het partijprogramma, de politieke lijn.

EL III. Regionale partijorganen

HOOFDSTUK 7. DE REGIOBESTUREN

Artikel 7

 • 1. Met uitzondering van het opstellen van de ontwerp-kandidatenlijsten voor de lokale, provinciale en parlementaire verkiezingen, ligt de effectieve politieke werking tussen het afdelingsniveau en het nationale partijbestuursniveau bij de regiobesturen.
 • 2. Een regio bestaat uit een verzameling afdelingen. Het reglement legt de lijst van de regio’s vast.
 • 3. Het reglement bepaalt de concrete samenstelling van de regiobesturen. In het regiobestuur dienen alleszins alle afdelingen vertegenwoordigd te zijn. Het reglement legt de wijze vast waarop verkiezingen gebeuren en hoe de regiobesturen werken.

Artikel 8

 • 1. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt, met uitzondering van het opstellen van de ontwerpkandidatenlijsten voor de lokale verkiezingen, de effectieve politieke werking tussen het afdelingsniveau en het nationale partijbestuursniveau bij het regiobestuur Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • 2. Het regiobestuur Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt de kandidatenlijst op voor het Brussels parlement en voor het Vlaams parlement.

HOOFDSTUK 8 . DE PROVINCIALE BESTUREN

Artikel 9

 • 1. Met het oog op het samenstellen van de ontwerp-kandidatenlijst voor de Kamer en voor het Vlaams Parlement vergaderen de regiobesturen uit een zelfde provincie samen en vormen het provinciaal bestuur.
 • 2. Het provinciale congres bekrachtigt met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen de deelname aan en het ontslag uit een provinciale bestuursmeerderheid.
 • 3. Het reglement bepaalt de wijze waarop deze provinciale besturen werken.

HOOFDSTUK 9 . DE KIESDISTRICTSBESTUREN

Artikel 10

 • 1. De kiesdistrictsbesturen stellen de ontwerp-kandidatenlijst voor de provinciale verkiezingen voor hun kiesdistrict op.
 • 2. Het kiesdistrictsbestuur bestaat uit de leden van het regiobestuur waartoe het kiesdistrict behoort, die lid zijn van een lokale afdeling uit het betrokken kiesdistrict.
 • 3. Het reglement bepaalt de wijze waarop deze kiesdistrictbesturen werken.

Hoofdstuk 10 . De provinciale fracties

Artikel 11

 • 1. De provinciale fracties bestaan uit alle in dezelfde provincieraad zetelende ProActief Belgium-mandatarissen.
 • 2. De fractievoorzitter zit de fractie voor. De fractie bepaalt, in samenspraak met het provinciaal bestuur en in overeenstemming met het partijprogramma, de politieke lijn.

 

DEEL IV. DE NATIONALE PARTIJORGANEN

HOOFDSTUK 11 . HET PARTIJCONGRES

Artikel 12 – Bevoegdheden

 • 1. Het partijcongres bepaalt het programma en de gedragslijn van Pro-Actief Belgium.
 • 2. Het partijcongres bekrachtigt met meerderheid van stemmen van de congresdeelnemers de deelname aan en het ontslag uit de regeringen van Pro-Actief Belgium.
 • 3. Het partijcongres kan ministers en fractieleiders individueel vragen om tijdens het partijcongres verantwoording over hun mandaat af te leggen. Het reglement legt de procedure vast.
 • 4. Het partijcongres kan als hoogste orgaan alle beslissingen van andere instanties, zoals onder andere de partijvoorzitter, het partijbestuur, de partijraad, met een eenvoudige meerderheid van stemmen ongedaan maken. Deze bepaling geldt niet voor de beslissingen van het Verzoeningsbureau, van de Statutaire Commissie en van de Statutaire Beroepskamer.
 • 5. Het partijcongres heeft alle bevoegdheden die niet aan een ander orgaan zijn toebedeeld.

Artikel 13 – Samenstelling en werking

 • 1. Het partijcongres is samengesteld uit de stemgerechtigde leden.
 • 2. Het partijcongres komt minstens één maal per jaar samen. Het kan verder bijeengeroepen worden door de partijvoorzitter, door de meerderheid van het partijbestuur of moet door de partijvoorzitter op vraag van ten minste duizend leden bijeengeroepen worden.
 • 3. Het partijcongres beslist met meerderheid van stemmen van de congresdeelnemers.

Onthoudingen worden niet meegerekend voor het bepalen van de meerderheden.

 • 4. Om de Beginselverklaring te wijzigen is bij de eindstemming een 2/3de meerderheid van de congresdeelnemers vereist; voor de stemmingen over amendementen en deelteksten is een gewone meerderheid voldoende. Om de statuten te wijzigen is bij elk voorstel tot wijziging een 2/3de meerderheid van de congresdeelnemers vereist.

HOOFDSTUK 12. DE PARTIJRAAD

Artikel 14 – Bevoegdheden

 • 1. De partijraad treedt op als reflectiekamer binnen Pro-Actief Belgium.
 • 2. Op voorstel van het partijbestuur geeft de partijraad via een reglement verdere uitvoering aan de statuten.
 • 3. De partijraad duidt de leden van de Statutaire Commissie en van de Statutaire Beroepskamer aan.

Artikel 15 – Samenstelling en werking

 • 1. De partijraad bestaat uit de leden van Pro-Actief Belgium die:
 • lid van het partijbestuur zijn;
 • lid van een parlementaire fractie zijn;
 • lid van een regering zijn;
 • provinciaal gedeputeerde zijn;
 • voorzitter van de provincieraad zijn;
 • fractieleider in een provincieraad zijn;
 • regiovoorzitter zijn.
 • 2. Voorts bestaat de partijraad uit vertegenwoordigers van de regiobesturen en van iedere door het partijbestuur erkende en verbonden beweging, waarvan het bestuur democratisch verkozen wordt.
 • 3. De partijraad bestaat verder uit alle aanwezige leden.
 • 4. Alleen de leden vermeld in §1 en in §2 hebben stemrecht.
 • 5. De partijvoorzitter duidt de medewerkers van Pro-Actief Belgium aan die de vergaderingen van de partijraad met adviserende stem bijwonen.
 • 6. De partijraad wordt samengeroepen door de partijvoorzitter, door 1/5de van de leden van de partijraad of door een meerderheid van het partijbestuur. De partijvoorzitter zit de partijraad voor. Hij kan zich voor die taak laten vervangen door één van de ondervoorzitters van het partijbestuur of bij ontstentenis door een ander lid van de partijraad dat hij daarvoor aanduidt.

 

HOOFDSTUK 13. HET PARTIJBESTUUR

Artikel 16 – Bevoegdheden

 • 1. Het partijbestuur is verantwoordelijk voor de politieke standpuntbepaling in overeenstemming met de besluiten van het congres, voor de organisatie van de bestuursverkiezingen, voor de organisatie van de voorverkiezingen in verband met het opstellen van de ontwerp-kandidatenlijsten, voor de deelname van de partij aan de verkiezingen, voor de algemene werking van de partij en voor de goedkeuring van de jaarrekening van de partij Pro-Actief Belgium en van de ermee gelieerde vzw’s.

Artikel 17 – Samenstelling

 • 1. Het partijbestuur bestaat uit: de partijvoorzitter;
 • 4 verkozen bestuursleden; de kandidaten die het hoogste aantal stemmen behalen, zijn verkozen; een aantal leden op basis van §2 om de aanwezigheid van niet-mandatarissen te waarborgen.
 • 2. Indien blijkt dat bij de 5 verkozen bestuursleden niet uit een provincie 1 niet-mandatarissen werden verkozen en uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest één niet-mandataris, worden automatisch de niet-mandatarissen uit de betrokken provincie of uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verkozen verklaard die het meeste aantal stemmen behaalden in de betrokken provincie of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor de toepassing van deze paragraaf wordt onder niet-mandataris begrepen elke kandidaat die geen Europees, federaal, Vlaams of Brussels parlementslid, minister, staatssecretaris of Europees commissaris is.
 • 3. Het bestuurslid dat het hoogste aantal stemmen behaalde bij de bestuursverkiezingen, zetelt als eerste ondervoorzitter en vervangt de voorzitter bij tijdelijke afwezigheid. Het partijbestuur kan op voordracht van de partijvoorzitter meer dan één ondervoorzitter aanduiden. Een ondervoorzitter kan enkel uit de verkozen leden van het partijbestuur gekozen worden.
 • 4. Het partijbestuur kiest op voordracht van de voorzitter en bij gewone meerderheid een bewegingssecretaris, een penningmeester, een politiek secretaris en een internationaal secretaris. Indien de persoon die één van voornoemde functies uitoefent, geen lid is van het partijbestuur, wordt de op deze wijze verkozen bewegingssecretaris, penningmeester, politiek secretaris of internationaal secretaris lid van het partijbestuur met adviserende stem.
 • 5. Het mandaat van voorzitter, van waarnemend voorzitter, van bewegingssecretaris, van penningmeester, van politiek secretaris en van internationaal secretaris is onverenigbaar met het politiek mandaat van minister, staatssecretaris of Europees commissaris.
 • 6. De vergaderingen van het partijbestuur worden met adviserende stem bijgewoond door de fractieleiders in de Kamer, de Senaat, het Vlaamse parlement en het Brusselse parlement, de leider van de parlementsleden van Pro-Actief Belgium in het Europees parlement en de leden van het partijmanagement die daartoe door de partijvoorzitter werden aangeduid.
 • 7. Het mandaat van de leden van het partijbestuur loopt tot het einde van de bestuursperiode van vier jaar of tot het einde van hun lidmaatschap. Indien een bestuurslid tussentijds vervangen wordt dan voleindigt de opvolger het lopende mandaat.
 • 8. Indien de partijvoorzitter ontslag neemt, blijft hij of zij volwaardig lid van het partijbestuur.
 • 8.1. De voorzitter heeft voor het dagelijks besturen van de partij een vétorecht. Met dit vétorecht kan hij de beslissing van de algemene bestuursvergadering vernietigen.
 • 9. De wijze van vervanging van bestuursleden wordt bij reglement vastgelegd.

Artikel 18 – Werking

 • 1. Het partijbestuur wordt bijeengeroepen op initiatief van de partijvoorzitter, door de partijvoorzitter op vraag van 1/3de van de bestuursleden of door de partijvoorzitter op vraag van 1000 leden. Indien de partijvoorzitter weigert op de vraag van het partijbestuur of van de leden in te gaan, kunnen diegenen die de vraag voorlegden, zelf het partijbestuur samenroepen.
 • 2. Het partijbestuur kan slechts geldig beslissingen nemen als minstens de helft van de leden van het partijbestuur aanwezig is. Het partijbestuur beslist met meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuursleden. Onthoudingen worden niet meegerekend voor het bepalen van de meerderheden. Indien de helft van de leden van het partijbestuur niet aanwezig is, kan, na een periode van minstens één week, een speciaal daartoe bijeengeroepen bestuursvergadering met dezelfde agenda beslissen bij gewone meerderheid van de aanwezige leden.
 • 3. Het partijbestuur kan beslissen in een uitgebreidere samenstelling te vergaderen, zoals bijvoorbeeld met de leden van de parlementaire fracties. Wanneer op dergelijke vergadering een beslissing dient getroffen te worden die tot de bevoegdheid van het partijbestuur behoort, zijn alleen de partijbestuursleden vermeld in artikel 17 §1 stemgerechtigd.
 • 4. Bij ontslag van de partijvoorzitter neemt de eerste ondervoorzitter het voorzitterschap waar. Indien de eerste ondervoorzitter deze functie niet kan of niet wenst op te nemen, beslist het partijbestuur wie van haar leden het waarnemend voorzitterschap op zich neemt.
 • 4.1 Bij ontslag van één van de partijoprichters, wordt het bestuurslid van de partij door het nieuwe bestuur vernoemt tot ére leden, met behoud van titel uit de functie deze het oprichtende lid hebben uitgevoerd tijdens de eerste inwerking stelling van de partij.
 • 5. Het partijbestuur kan onder haar leden een dagelijks bestuur verkiezen.

Artikel 19 – Verkiezing

 • 1. De voorzitter en de leden van het partijbestuur worden in principe verkozen voor een termijn van 4 jaar. Indien daartoe ernstige redenen bestaan kan de partijraad evenwel beslissen om deze bestuursverkiezingen te vervroegen of te verdagen, met een maximum van 3 maanden vroeger of later.
 • 2. De te verkiezen partijbestuursleden worden in één stemronde verkozen. Indien bij de toewijzing van het laatste bestuursmandaat twee of meer kandidaten hetzelfde aantal stemmen hebben behaald, zijn zij allen verkozen.

HOOFDSTUK 14. DE PARTIJVOORZITTER

Artikel 20

 • 1. De partijvoorzitter zit het partijcongres, de partijraad en het partijbestuur voor en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. De partijvoorzitter kan iemand in zijn of haar plaats aanduiden om het partijcongres voor te zitten. De partijvoorzitter neemt de politieke en de algemene leiding van de partij waar en legt hierover verantwoording af aan het partijbestuur. De voorzitter heeft een vétorecht. Met dit vétorecht kan hij de beslissing van de algemene vergadering vernietigen.
 • 2. De kandidaat-voorzitter die bij de voorzittersverkiezingen de absolute meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen behaalt, is verkozen. Indien er slechts één kandidaat is voor het voorzitterschap dan is de kandidaat verkozen indien hij of zij de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen behaalt. Indien geen enkele kandidaat in de eerste stemronde de absolute meerderheid der uitgebrachte stemmen behaalt, wordt een tweede stemronde georganiseerd tussen de twee kandidaten met het hoogste aantal stemmen in de eerste ronde. De kandidaat die dan het hoogste aantal stemmen behaalt is verkozen. Bij staking van stemmen is de kandidaat verkozen die in de eerste ronde het hoogste aantal stemmen behaalde.
 • 3. Bij ontslag van de partijvoorzitter organiseert de waarnemend voorzitter binnen de 3 maanden na het ontslag nieuwe voorzittersverkiezingen. Indien daartoe ernstige redenen bestaan, kan de partijraad op voorstel van het partijbestuur met een 2/3e meerderheid beslissen om vervroegde voorzittersverkiezingen te organiseren waarbij de nieuw verkozen voorzitter voor de nog lopende termijn, indien deze één jaar of minder bedraagt, én de volgende bestuursperiode van 4 jaar wordt verkozen.

HOOFDSTUK 15. DE PARLEMENTAIRE FRACTIES

Artikel 21

 • 1. De parlementaire fracties bestaan uit alle in hetzelfde parlement zetelende Pro-Actief Belgium mandatarissen.
 • 2. De fractievoorzitter zit de fractie voor. De fractie bepaalt, in samenspraak met het partijbestuur en in overeenstemming met het partijprogramma, de politieke lijn.

DEEL V. STATUUT VAN DE MANDATARIS

Hoofdstuk 16. Deontologie

Artikel 22

 • 1. Elke mandataris van Pro-Actief Belgium dient zich te houden aan de deontologische regels zoals die in het reglement zijn vastgelegd.

Artikel 23

 • 1. Om méér dan één politiek mandaat tegelijker tijd te kunnen uitoefenen, dient de mandataris daarvoor de toestemming te hebben bekomen van de leden van de afdeling waar hij of zij lid is of van de afdeling waar men woont indien de mandataris op nationaal niveau lid is.
 • 2. Het politieke mandaat van gemeenteraadslid, van districtsraadslid en van OCMW-raadslid mag zonder voormelde toestemming met elk ander politiek mandaat gecumuleerd worden.
 • 3. Het reglement legt de precieze procedure vast voor het bekomen van de toestemming.

DEEL VI. BESTUURSVERKIEZINGEN

Hoofdstuk 17. Organisatie en verkiesbaarheidsvoorwaarden

Artikel 24 – Organisatie

 • 1. Met inachtneming van de regels, vermeld in §2, stelt het partijbestuur voor elke interne verkiezing de onderrichtingen op die de praktische organisatie van die verkiezing omvatten.
 • 2. Bij de organisatie van de bestuursverkiezingen gelden zeker volgende regels:
 • alleen leden kunnen zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie.
 • de termijn voor het indienen van kandidaturen moet minstens een periode van twee weken bestrijken.
 • de kandidaturen van alle kandidaten voor hetzelfde niveau worden op dezelfde wijze aan de stemgerechtigde leden bekend gemaakt.
 • de stemgerechtigde leden dienen minstens 5 werkdagen voor de dag van de verkiezingen opgeroepen te worden.

Artikel 25 – Verkiesbaarheidsvoorwaarden

 • 1. Om zich kandidaat te kunnen stellen en verkozen te kunnen worden voor het mandaat van voorzitter of verkozen bestuurslid van een lokale afdeling moet de kandidaat lid zijn van de betrokken afdeling.
 • 2. Om zich kandidaat te kunnen stellen en verkozen te kunnen worden voor het regiovoorzitterschap moet de kandidaat minstens één jaar lid zijn en gesteund worden door minstens 2 afdelingen of 50 leden.
 • 3. Om zich kandidaat te kunnen stellen en verkozen te kunnen worden voor het nationaal

partijvoorzitterschap moet de kandidaat minstens 2 jaar lid zijn en gesteund worden door minstens 2 regiobesturen uit verschillende provincies of door minstens één afdeling in elke provincie of door 500 leden.

DEEL VII. VOORVERKIEZINGEN EN KANDIDATENLIJSTEN

Hoofdstuk 18 – Voorverkiezingen en kandidatenlijsten

Artikel 26

 • 1. De lijsttrekkers voor de gemeentelijke, provinciale, Vlaamse, Brusselse, federale en Europese verkiezingen worden ieder voorgedragen door hun respectievelijke besturen, bevoegd voor de ontwerp-kandidatenlijst, zoals vermeld in §2 van dit artikel. Vervolgens richt het bestuur in zijn schoot een werkgroep op die de ontwerp-kandidatenlijst opmaakt. Nadat het bestuur de ontwerpkandidatenlijst heeft gewijzigd of goedgekeurd, wordt deze integraal ter stemming aan de leden voorgelegd.
 • 2. De ontwerp-kandidatenlijsten voor de Senaat en voor het Europese parlement worden opgemaakt door het partijbestuur. De ontwerp-kandidatenlijsten voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaamse parlement worden opgemaakt door de provinciale besturen; de ontwerp-kandidatenlijst voor het Brussels parlement en het Vlaamse parlement door het regiobestuur Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De ontwerp-kandidatenlijsten voor de provinciale verkiezingen worden opgesteld door de kiesdistrictsbesturen. De ontwerp-kandidatenlijsten voor de gemeente- en districtsraadsverkiezingen en voor de rechtstreekse verkiezing van de OCMW-raadsleden worden opgemaakt door de lokale besturen. De kandidatenlijsten voor de OCMW-raden, die niet rechtstreeks worden verkozen, worden opgemaakt door de gemeenteraadsfractie in overleg met het lokale bestuur. De ontwerp-kandidatenlijst voor de Kamer voor het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde wordt opgemaakt door de regiobesturen die het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde uitmaken; de ontwerp-kandidatenlijst voor de Kamer voor het arrondissement Leuven wordt opgemaakt door de regiobesturen die het arrondissement Leuven uitmaken.
 • 3. Het reglement legt de algemene krachtlijnen vast op basis waarvan de voorverkiezingen worden georganiseerd. Het partijbestuur stelt voor elke voorverkiezing de onderrichtingen op voor de praktische organisatie van die voorverkiezing.

DEEL VIII. CONFLICTBEHEERSING

Hoofdstuk 19. Het Verzoeningsbureau

Artikel 27

 • 1. Het Verzoeningsbureau tracht via verzoening elk conflict en mogelijk conflict tussen Pro-Actief Belgium leden en Pro-Actief Belgium-organen die de goede werking van Pro-Actief Belgium kunnen hypothekeren, te voorkomen of op te lossen.
 • 2. De procedure kan niet gebruikt worden wanneer de klacht uitgaat van de partijvoorzitter of het partijbestuur, tenzij de partijvoorzitter of het partijbestuur daar zelf om verzoekt.
 • 3. Het reglement bepaalt de samenstelling van het Verzoeningsbureau, legt de verzoeningsprocedures vast en geeft aan wanneer conflicten dienen voorgelegd te worden aan de Statutaire Commissie.

HOOFDSTUK 20. DE STATUTAIRE COMMISSIE EN DE STATUTAIRE BEROEPSKAMER

Artikel 28 – Bevoegdheden

 • 1. De Statutaire Commissie waakt over de correcte toepassing van de statuten. De Commissie is bevoegd voor het in eerste aanleg onderzoeken en beslechten van klachten en geschillen waarbij één of meerdere belanghebbende leden of partijorganen betrokken zijn. De Commissie treedt op wanneer de statuten en het reglement niet worden nageleefd, wanneer gehandeld wordt op een wijze strijdig met de Beginselverklaring of wanneer ernstige schade wordt berokkend aan de partij.
 • 2. De Statutaire Beroepskamer doet in beroep uitspraak over beslissingen die de Statutaire Commissie in eerste aanleg heeft genomen. Het beroep is opschortend tenzij de Statutaire

Beroepskamer bij spoedprocedure anders bepaalt. De termijn voor het instellen van hoger beroep tegen een beslissing van de Statutaire Commissie bedraagt 30 dagen vanaf de datum van verzending van de beslissing waartegen beroep. Deze beroepstermijn is voorgeschreven op straffe van verval.

 • 3. De Statutaire Commissie en de Statutaire Beroepskamer kunnen – indien zulks nodig is om tot een oplossing van het gestelde probleem te komen – aan het partijbestuur voorstellen om af te wijken van de bepalingen van deze statuten en het reglement, inzonderheid wat de samenstelling, de werking en de verkiezing van de lokale besturen betreft.
 • 4. De Statutaire Commissie en de Statutaire Beroepskamer kunnen sancties van verwittiging, blaam, schorsing en uitsluiting uitspreken. Het reglement legt de concrete inhoud van deze sancties vast.
 • 5. De werking van de Statutaire Commissie en van de Statutaire Beroepskamer staat beschreven in het reglement en kan door de partijraad mits 2/3de meerderheid gewijzigd worden.
 • 6. In verenigde vergadering interpreteren de Statutaire Commissie en de Statutaire Beroepskamer de bepalingen van de statuten.
 • 7. Leden van de Statutaire Commissie en van de Statutaire Beroepskamer kunnen elke

bestuursvergadering op elk niveau bijwonen, indien dit vereist is voor de oplossing van de klacht.

Artikel 29 – Samenstelling

 • 1. De Statutaire Commissie en de Statutaire Beroepskamer bestaan elk uit 9 leden die door de leden van de partijraad worden aangeduid. Het reglement omschrijft de voorwaarden waaraan de leden van de Statutaire Commissie en de Statutaire Beroepskamer moeten voldoen en regelt hun aanduiding.
 • 2. De leden van de Statutaire Commissie en van de Statutaire Beroepskamer zijn op straf van uitsluiting uit de betreffende commissie bij de uitoefening van hun taak gehouden door de zwijgplicht.

DEEL IX. RECHTSOPVOLGING EN INWERKINGTREDING

Hoofdstuk 21. Rechtsopvolging

Artikel 30

 • 1. De partij Pro-Actief Belgium, afgekort PAB, is de rechtsopvolger van PRO-Actief  – Onafhankelijke Burgerpartij.

HOOFDSTUK 22. INWERKINGTREDING

Artikel 31

 • 1. De artikelen van deze statuten alsook alle wijzigingen die er worden aangebracht, treden in werking tien dagen na de publicatie ervan in het ledenblad van ProActief Belgium.
 • 2. In afwijking met de bepalingen van deze statuten hebben de eerstvolgende lokale verkiezingen van de voorzitter en het bestuur , van de afgevaardigden van de lokale afdelingen in het regiobestuur en van de leden van het partijbestuur plaats in het vierde kwartaal van 2021.

OVERGANGSBEPALINGEN

Op dezelfde stichtende vergadering van 01/01/2022 werden als bestuurders van de vereniging aangeduid:

–           Wyffels René. F. B.          voornoemd, als Voorzitter

–           Elsie Achtergaele              voornoemd, als  Ondervoorzitter/Secretaris

–           Vanoutryve wim              voornoemd, als  Bestuurder

–           Vanacker Annette            voornoemd, als  Bestuurder

–           Heyman Erwin.                voornoemd, als  Bestuurder

Waarop dit bestuursorgaan op datum van oprichting heeft aangesteld als dagelijks bestuurder:

Aldus opgemaakt in twee exemplaren, te Oostende, op 01 januari 2022

De stichters,

Wyffels René F.B.      Debus Rosine

Vanacker Annette.        Vanoutryve wim .             Heyman Erwin.