Anticiperen op vergrijzing…

Anticiperen op vergrijzing…

Ouderdom gaat met gebreken gepaard en dat kost de samenleving geld. Als er meer senioren zijn, en dat is een onmiskenbare trend Komen er dus meer gebreken en zullen de maatschappelijke kosten groeien. Daarbij komt, zo was altijd de redenering, dat door de groei van het aandeel 65‐plussers in de totale bevolking.

Met een zich tegelijk manifesterende afname van het aandeel jonge mensen. Aldus de druk op de actieve beroepsbevolking toeneemt. Minder maatschappelijk actieven moeten dan namelijk zorgen voor meer inactieven (senioren en jeugdigen). Wie moet de aow in de toekomst betalen? Zijn er genoeg arbeidskrachten in de zorg die garant kunnen staan voor de verzorging van de nieuwe senioren?

Op dit moment lijkt zich een kentering in de discussie over vergrijzing voor te doen. Immers vergrijzing is niet per se of uitsluitend een trend die met problemen en gebreken gepaard hoeft te gaan. Vergrijzing kent ook zegeningen, zo wordt nu door steeds meer mensen toegegeven, en is het misschien beter om over verzilvering te spreken. Een paar opvallende constateringen:

  • Veel mensen die eenmaal 65 zijn kunnen nog vele jaren in gezondheid en zonder al te grote fysieke beperkingen doorleven. Mannen hebben na hun 65e gemiddeld nog 16,5 jaar te gaan en vrouwen zelfs nog 20. Gedurende een relatief groot deel van die tijd kunnen de betrokkenen nog maatschappelijk actief zijn.
  • De senioren die eraan komen hebben gemiddeld een betere maatschappelijke positie dan de huidige senioren. Hun inkomen is hoger, mede door het feit dat steeds meer 65‐plussers goede aanvullende pensioenvoorzieningen hebben opgebouwd, hun opleiding is hoger en hun gezondheid beter.
  • Nu al ontwikkelt zich een omvangrijke seniorenmarkt. Op tal van terreinen in de economie blijken senioren belangrijke of zelfs de belangrijkste consumenten te zijn: in de vakantiesector, in de boeken‐ en tijdschriftenmarkt, qua cultuurconsumptie e.d.

Daarom zou men de vergrijzing  ‐  die op zichzelf (als trend) vaststaat  ‐  tweeledig kunnen interpreteren. Aan de ene kant zijn er zegeningen, die gedurende vele jaren geteld kunnen worden. Aan de andere kant zullen vroeg of laat, omdat er nu eenmaal ooit gebreken komen, problemen  ‐  en in het kielzog daarvan: oplopende kosten  ‐  optreden

Met onze burgerpartij PRO-Actief afd. Oostende willen wij deze uitdaging aangaan. Dit moet met alle respect  voor deze mensen die reeds heel wat prestaties geleverd hebben gebeuren. Wij willen inzetten op een gezonde mix van jong en oudere mensen.

You cannot copy content of this page